Nhà máy xanh phải duy trì được 4R (Reduce-Reuse-Recycle-Repair)

–  Hệ thống hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhà máy phải duy trì ý thức tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải (Reduce):

–  Nhà máy phải ưu tiên sử dụng nguyên liệu đầu vào và tái sử dụng nhiều lần (Reuse):

–  Nhà máy phải chủ động tái chế rác thải, khí thải, nước thải tại chỗ ( Recycle)

–  Hệ thống vận hành quản lý nhà máy phải thường xuyên nâng cấp, hoàn thiện hệ thống nhân sự phù hợp với tiêu chuẩn, chứng nhận quốc tế ( Repair).

Nhà máy xanh

circle-raw

Giảm phát thải
(Reduce)

circle-raw

Sửa chữa (Repair)

circle-raw

Tái chế (Recycle)

circle-raw

Tái sử dụng (Reuse)

Lĩnh vực ngành nghề sản xuất công nghiệp (12 ngành nghề- Hiệp hội trong nước và quốc tế)

Công ty ABC
www.abc.com.vn

Công ty ABC
www.abc.com.vn

Công ty ABC
www.abc.com.vn

Công ty ABC
www.abc.com.vn