Quỹ tài chính xanh cần đủ 4 yếu tố

– Có nguồn tài chính ổn định cho chuyển đổi sản xuất xanh.

– Ưu tiên giải ngân cho các dự án chuyển đổi sản xuất xanh.

– Lãi suất cho vay cạnh tranh cho các dự án chuyển đổi sản xuất xanh.

– Thời gian cho vay ưu đãi đối với các dự án chuyển đổi sản xuất xanh.

Quỹ tài chính xanh

circle-raw

Chuyển đổi sản xuất xanh

circle-raw

Thời gian vay ưu đãi

circle-raw

Lãi suất cạnh tranh

circle-raw

Ưu tiên giải ngân

Trong nước

Công ty ABC
www.abc.com.vn

Công ty ABC
www.abc.com.vn

Quốc tế

Công ty ABC
www.abc.com.vn

Công ty ABC
www.abc.com.vn