Nhà tư vấn xanh cần kết hợp 3 Bên

– Cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục pháp lý trong quá trình triển khai mô hình sản xuất.

– Công ty tư vấn chuyển đổi mô hình sản xuất xanh giúp Doanh nghiệp hiểu đúng và đầu tư hiệu quả ngay từ đầu.

– Tổ chức đào tạo, đánh giá tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế giúp doanh nghiệp áp dụng hiệu quả và tiết kiệm chi phí đầu tư.

Nhà tư vấn xanh

circle-raw

Cơ quan quản lý nhà nước

circle-raw

Tổ chức đánh giá tiêu chuẩn

circle-raw

Nhà tư vấn chuyển đổi mô hình sản xuất xanh

Cơ quan quản lý nhà nước

Công ty ABC
www.abc.com.vn

Công ty ABC
www.abc.com.vn

Công ty tư vấn chuyển đổi sản xuất xanh

Công ty ABC
www.abc.com.vn

Công ty ABC
www.abc.com.vn

Tổ chức đánh giá tiêu chuẩn

Công ty ABC
www.abc.com.vn

Công ty ABC
www.abc.com.vn